DCC Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży i dostawy

Aktualizacja maj 2019
 • 1. Ważność

  • 1.1. Warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie do wszystkich ofert, sprzedaży i dostaw, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
  • 1.2. Ogólne warunki zakupu kupującego, niezależnie od tego, czy są one integralną częścią dokumentacji zakupu kupującego, w tym akceptacji, nie mają zastosowania. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, kiedy zostały wydane.
 • 2. Oferta i potwierdzenie zamówienia / faktury

  • 2.1. Ostateczna umowa zostaje podpisana dopiero po otrzymaniu przez kupującego potwierdzenia zamówienia od DCC, lub faktury. Tylko ich treść jest wiążąca dla DCC. Ponadto przed złożeniem zamówienia kupujący powinien uzyskać katalogi, broszury, cenniki itp. oraz informacje dotyczące wymiarów, wagi i szczególnych cech towaru. Takie informacje mają jedynie charakter informacyjny i są wiążące dla DCC tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze. DCC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub informacje w materiałach pisemnych przygotowanych przez dostawców i rozpowszechnianych w odniesieniu do produktów. Dotyczy to wszelkich materiałów sprzedażowych, opisów, instrukcji obsługi itp.
 • 3. Ceny

  • 3.1. Wszelka sprzedaż odbywa się po ustalonych cenach zgodnie z potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą. 
  • 3.2. Ceny są cenami loco magazyn DCC, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie ceny nie obejmują podatku VAT, frachtu, cła, podatku i innych opłat, chyba że wskazano inaczej.
  • 3.3. Jeżeli koszty dostawy ulegną zmianie z powodu zmian cen zakupu, kursów walut itp., DCC ma prawo zmienić ceny podane kupującemu. DCC nie jest związane żadnymi wskazanymi stawkami frachtowymi.
  • 3.4. Zmiany jakichkolwiek opłat urzędowych, w tym opłat importowych i eksportowych, ceł i podatków, które nastąpią po potwierdzeniu zamówienia przez DCC, nie obciążają DCC i zostaną poniesione przez kupującego.
  • 3.5. Kupujący pokrywa koszty dostawy towaru.
 • 4. Płatność

  • 4.1. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze jako ostatni termin terminowego wpływu płatności.
  • 4.2. W przypadku braku wskazania terminu płatności należy dokonać gotówką w dniu wystawienia faktury.
  • 4.3. W przypadku ciągłych dostaw DCC jest uprawniona do fakturowania kupującego miesięcznie z dołu. Faktura będzie dotyczyła umowy między stronami.
  • 4.4. W przypadku odroczenia dostawy z powodu sytuacji kupującego, kupujący - o ile DCC nie poinformuje kupującego inaczej na piśmie - jest nadal zobowiązany do dokonania płatności na rzecz DCC, tak jakby dostawa miała miejsce w uzgodnionym terminie.
  • 4.5. Jeśli płatność nastąpi po ustalonym terminie, DCC ma prawo naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do spłaty w dowolnym momencie, począwszy od terminu płatności, w wysokości 2% za każdy miesiąc lub jego część.
  • 4.6. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia płatności z jakiegokolwiek roszczenia wzajemnego wobec DCC, które nie zostało potwierdzone przez DCC na piśmie, ani też nie jest uprawniony do wstrzymania jakiejkolwiek części kwoty zakupu z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych.
  • 4.7. Wszelkiego rodzaju rabaty oferowane są tylko pod warunkiem terminowej płatności.
  • 4.8. Niezastosowanie się do warunków płatności DCC będzie traktowane jako istotne naruszenie umowy, które uprawnia DCC do wstrzymania dalszych dostaw i żądania niezwłocznej spłaty wszelkich zaległych lub niezrealizowanych długów.
 • 5. Zastrzeżenie własności

  • 5.1. DCC zastrzega sobie prawo własności pod każdym względem do dostarczonych towarów. Dostarczony towar pozostaje zatem własnością DCC do momentu uregulowania przez kupującego pełnej kwoty zakupu, wszelkich poniesionych wydatków i wszystkich innych roszczeń związanych ze stosunkiem handlowym.
 • 6. Dostawa

  • 6.1. Uznaje się, że dostawa nastąpiła z chwilą przekazania towaru pierwotnemu przewoźnikowi w celu przekazania towaru kupującemu lub jeżeli kupujący sam zdecydował się odebrać towar, gdy towar został udostępniony kupującemu w miejscu prowadzenia działalności / magazynu DCC.
  • 6.2. Data dostawy wskazana na zamówieniu jest wiążąca dla DCC, chyba że uzgodniono inaczej. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, przesunięcie terminu dostawy o maksymalnie 15 dni roboczych uważa się za terminową dostawę pod każdym względem i na tej podstawie kupujący nie może wykonywać żadnych praw do DCC. DCC poinformuje kupującego o zmianach terminu dostawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
  • 6.3. Jeżeli strony doszły do ​​porozumienia co do dostawy do siedziby kupującego, produkt zostanie przekazany kupującemu do rozładunku.
  • 6.4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze i udostępnienia niezbędnej siły roboczej do rozładunku.
  • 6.5. Koszty związane z czasem oczekiwania przed rozładunkiem w siedzibie kupującego lub w innym miejscu dostawy wskazanym przez kupującego obciążają kupującego; podobnie, kupujący musi pokryć koszty wynikające z niemożności przyjęcia towaru w uzgodnionym terminie dostawy.
  • 6.6. Jeżeli dostawa jest opóźniona z powodu sytuacji, opisanej w punkcie 9, termin dostawy zostanie przesunięty o okres obowiązywania ograniczenia; jednakże obie strony będą uprawnione do rozwiązania umowy bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli ograniczenie trwało dłużej niż 2 miesiące. Przepis ten obowiązuje niezależnie od tego, czy przyczyna zwłoki wystąpiła przed, czy po upływie uzgodnionego terminu dostawy.
  • 6.7. W takich przypadkach DCC niezwłocznie poinformuje kupującego o zmianie terminu dostawy.
 • 7. Opóźnienie

  • 7.1. DCC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, w związku z czym kupującemu nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek zwrotu kosztów ani odszkodowania z tytułu opóźnień. Zwolnienie firmy DCC z odpowiedzialności dotyczy wszelkich strat, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych.
 • 8. Transfer ryzyka

  • 8.1. Ryzyko związane z zakupionym towarem przechodzi na kupującego, gdy towar zostanie przekazany do wysyłki przez DCC / dostawcę niezależnym przewoźnikom lub gdy towar zostanie udostępniony kupującemu w miejscu prowadzenia działalności / magazynu DCC. W przypadku, gdy DCC nie jest w stanie zrealizować dostawy ze względu na sytuację kupującego, ryzyko związane z towarami przechodzi również na kupującego, gdy DCC otrzyma powiadomienie o zaistniałej sytuacji, a towar zostanie udostępniony kupującemu.
 • 9. Siły wyższe

  • 9.1. DCC nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze zobowiązań DCC ani nie jest zobowiązane do rekompensaty za straty spowodowane okolicznościami o nietypowym charakterze, które uniemożliwiają, utrudniają lub podrażają wykonanie umowy i leżą poza kontrola DCC, w tym spory przemysłowe (strajki i lokaut), pożar, wojna, powstanie, niepokoje domowe, pogoda i katastrofy naturalne, zajęcie urzędowe, zakazy importu lub eksportu, przerwy w komunikacji ogólnej, w tym dostaw energii, znaczna zmiana ceny i podatków, wahania kursów walut, trudności w produkcji i dostawach.
  • 9.2. Klauzula siły wyższej w sekcji 9.1. jest ważna, niezależnie od tego, czy przeszkody w wywiązaniu się z zobowiązań dotyczą wyłącznie DCC, czy też poddostawcy lub przewoźnika wyznaczonego przez DCC.
 • 10. Wady i reklamacje

  • 10.1. Po dostawie Kupujący niezwłocznie - przed uruchomieniem - przeprowadza kontrolę jakościową i ilościową sprzedanego towaru, zgodnie ze standardową praktyką handlową.
  • 10.2. W przypadku chęci zgłoszenia wady jakościowej lub ilościowej kupujący niezwłocznie, w ciągu 5 dni roboczych od stwierdzenia wady- nie później jednak niż 6 miesięcy od dostawy jako ostateczny okres gwarancji - powiadomi DCC na piśmie, ze wskazaniem charakteru wady. Jeżeli kupujący odkrył lub powinien był odkryć wady, a kupujący nie zgłosi reklamacji zgodnie z procedurą wskazaną powyżej, kupujący nie może później stwierdzić istnienia wady. Dokonywanie przeróbek lub wykonywanie czynności na sprzedawanym towarze bez zgody DCC zwalnia DCC z jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobowiązań.
  • 10.3. Jeśli okaże się, że dostarczony towar jest wadliwy, a DCC ponosi za to odpowiedzialność, DCC zobowiązuje się do dostosowania, naprawy lub dostarczenia zastępczej dostawy (o sposobie działania zadecyduje DCC) w rozsądnym terminie. Jest to zawsze uwarunkowane terminowym złożeniem reklamacji.
  • 10.4. Nabywca powinien postępować zgodnie z instrukcjami DCC i sposobem wysyłki.
  • 10.5. DCC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w przypadku wad wykraczających poza wskazane w punkcie 10.3. W związku z tym kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata w przypadku wad. Zwolnienie firmy DCC z odpowiedzialności dotyczy wszelkich strat, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych.
  • 10.6. Kupujący zobowiązuje się do złożenia pisemnej reklamacji przewoźnikowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dotyczącej uszkodzeń transportowych. Jeżeli stwierdzenie uszkodzenia w momencie dostawy nie było możliwe, wówczas reklamację należy zgłosić jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 5 dni.
  • 10.7. W przypadku stwierdzenia wady niektórych towarów dostarczonych przez DCC, kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia umowy w odniesieniu do tych towarów. Kupujący jest zatem zobowiązany do przestrzegania umowy z DCC w zakresie nieuszkodzonej części dostawy, w tym do zapłaty kwoty zakupu, a niezastosowanie się do tego ze strony kupującego uważa się za znaczące naruszenie umowy uprawniające DCC do dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie umowy.
  • 10.8. Odpowiedzialność DCC za wady obejmuje tylko te wady, które ujawnią się w ciągu roku od dnia dostarczenia towaru.
  • 10.9. Jeżeli kupujący złożył reklamację zgodnie z pkt. 10.2. I okaże się, że nie ma żadnych wad, za które odpowiada DCC, DCC jest uprawniona do zwrotu kosztów pracy i kosztów, jakie reklamacja spowodowała na rzecz DCC.
  • 10.10. DCC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty przekraczające te wskazane w punkcie 10.3 w związku z usługami, które konsultanci DCC muszą świadczyć na rzecz klienta, w tym wdrażaniu sprzętu i oprogramowania. W związku z tym nabywca nie jest uprawniony do żadnego zwrotu lub rekompensaty w wyniku tych usług. Zwolnienie firmy DCC z odpowiedzialności dotyczy wszelkich strat, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych. Ponadto DCC nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych przez nabywcę w wyniku awarii lub podobnych, ani też nie ponosi odpowiedzialności za inny sprzęt IT nabywcy, taki jak sprzęt, oprogramowanie, sieci, zapory sieciowe itp.
  • 10.11. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, zanim jakiekolwiek sprzedane towary zostaną zwrócone do DCC w celu przeprowadzenia diagnostyki, regulacji, naprawy lub ponownej dostawy.
 • 11. Anulowanie i zmiana zamówień

  • 11.1. Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie, w tym zmienić specyfikacje, ilości i terminy dostaw, za każdorazową pisemną zgodą DCC
  • 11.2. Koszty związane z rezygnacją lub zmianami w całości pokrywa kupujący.
 • 12. Zwroty

  • 12.1. Towar można zwrócić do DCC wyłącznie po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu. We wszystkich przypadkach żądanie zwrotu towaru przez kupującego należy zgłosić do DCC najpóźniej 5 dni roboczych po otrzymaniu towaru.
  • 12.2. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej zwrotu towaru, kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, podobnie ryzyko związane z towarem pozostaje po stronie kupującego do czasu potwierdzenia przez DCC, że zwrócony nieuszkodzony towar został odebrany.
  • 12.3. Zwrócony towar muszą być nieużywany, wolny od wad, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Na towarze nie może być żadnych zabrudzeń. Płatność za zwrot jest każdorazowo uzgadniana na piśmie.
  • 12.4. Zwroty muszą być odesłane zgodnie z instrukcjami DCC. W przeciwnym razie DCC zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zwrot równej utracie wartości plus koszty obsługi towaru.
  • 12.5. Towar można zwrócić tylko po wypełnieniu odpowiedniego formularza RMA sporządzonego przez DCC.
  • 12.6. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 przed jakimkolwiek zwrotem towaru - niezależnie od przyczyny - po odesłaniu towaru do DCC w celu diagnozy, regulacji, naprawy lub ponownej dostawy. Zasada ta może zostać uchylona w przypadku wyraźnej pisemnej zgody ze strony DCC np. gdy DCC w ramach przykładowego zakupu używanego sprzętu przejmuje odpowiedzialność i działa przy usuwaniu danych osobowych i innych danych z takiego sprzętu.
 • 13. Gwarancja

  • 13.1. DCC nie udziela oddzielnej gwarancji na dostawę towarów. Gwarancja w umowie kupna lub gwarancja producenta na produkt dostarczony w inny sposób, należy traktować jedynie jako przedłużenie gwarancji producenta, tak więc żadne roszczenia nie mogą być kierowane do DCC z tytułu danej deklaracji gwarancyjnej.
  • 13.2. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są warunki deklaracji gwarancyjnej oraz przestrzegane są instrukcje montażu i użytkowania.
 • 14. Odpowiedzialność za produkt

  • 14.1. Odpowiedzialność DCC za produkt jest ograniczona, jak wskazano w poniższych postanowieniach, chyba że duńskie ustawodawstwo wyraźnie stanowi inaczej.
  • 14.2. Odpowiedzialność DCC za produkt jest ograniczona do pokrycia obrażeń ciała i jest ograniczona do przypadków, w których kupujący udowodni, że szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania DCC.
  • 14.3. DCC nie ponosi zatem odpowiedzialności za uszkodzenia ruchomości lub nieruchomości kupującego, podobnie jak DCC nie odpowiada za uszkodzenia produktów wytworzonych przez kupującego lub w przypadku, gdy towary dostarczone przez DCC są częścią produktu wytworzonego przez kupującego.
  • 14.4.  W żadnym wypadku DCC nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty kupującego lub osoby trzeciej, w tym straty operacyjne, utracone zyski i inne wtórne straty finansowe.
  • 14.5. Jeżeli DCC stanie się odpowiedzialna z tytułu oddzielnej odpowiedzialności za produkt wobec osoby trzeciej w odniesieniu do towarów, które DCC dostarczyła kupującemu, kupujący jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania DCC w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność DCC jest ograniczona do kupującego zgodnie z niniejszą umową.
  • 14.6. Wyraźnie zrzeka się zatem wszelkiej pozaustawowej odpowiedzialności za produkt, która powstała zgodnie z duńskim orzecznictwem.
  • 14.7. Oddzielne odszkodowanie DCC jako odpowiedzialność za straty nie może nigdy przekroczyć 5 000 000,00 DKK.
 • 15. Klauzula wyboru prawa i miejsca

  • 15.1. Spory między stronami będą rozstrzygane na podstawie prawa duńskiego. Należy wyraźnie zauważyć, że ustawa o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do relacji między DCC a kupującym
  • 15.2. Wszystkie sprawy będą rozstrzygane przez sądy powszechne w jurysdykcji, w której DCC ma swoją duńską siedzibę.
  • 15.3. Jednak DCC ma prawo zdecydować, że sprawa będzie rozpatrywana w drodze arbitrażu zgodnie z obowiązującymi w Danii przepisami dotyczącymi arbitrażu.

   (Poniżej znajduje się dodatkowe określenie dotyczące wyłącznie handlu w Niemczech)

 • 16. Vereinbarung über Eigentumsvorbehalt

  • 16.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller unser Eigentum (Vorbehaltsware).
  • 16.2. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu veräussern oder anderweitig darüber zu verfügen, sofern dies in seinem Betrieb zu den normalen Geschäften gehört. Eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder Sicherungsabtretung ist ihm nicht gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, unsere Rechte als Vorbehaltseigentümer beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die dem Besteller aus der Weiterveraüsserung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltsware entstehende Forderung tritt der Besteller schon jetzt an uns ab, wir nehmen die Abtretung schon jetzt an.
  • 16.3. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zu. Erwirbt der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache, räumt er uns das Miteigentum ein und verwahrt die Sache unentgeltlich für uns. Wird die Vorbehalts-ware zusammen mit Vorbehaltswaren anderer Lieferanten weiterveräussert, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Vorbehaltswaren weiterveräussert wird.
  • 16.4. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt uns der Besteller auch solche Forderungen ab, die ihm durch die Verbundung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
  • 16.5. Bei Zahlungsrückstand oder anderem vertragswidrigen Verhalten des Bestellers sind wir auch ohne vorherige Fristsetzung berechtigt, von dem Vertrag zurüchzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Zwecks Zurücknahme der Ware gestattet uns der Besteller unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Vorbehaltsware mitzunehmen. In einer solchen Zurücknahme der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir erklären dies schriftlich.
  • 16.6. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen Feuer, Einbruch, Diebstahl und Wasserschäden versichern zu lassen.